De Minister van VWS heeft weer een tipje van de sluier opgelicht over hoe het toekomstig beleid ten aanzien van winstuitkering in de zorg eruit ziet. Helemaal duidelijk is het bepaald nog niet. De planning is eind 2022 een consultatieronde te houden. Dat betekent dat een concept wettekst op zich bijna klaar moet zijn. In de tussentijd moeten we het met korte passages in kamerbrieven doen. 

In een kamerbrief van 29 juni 2022 gaat hij in op de aanpak van niet-integere zorgaanbieders. Aan het slot van de brief volgt daarbij ook een update over de voorbereidingen van de Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz). 

Voor alle aanbieders die Zvw- en Wlz-zorg leveren (en vermoedelijk door een gelijktijdige wijziging van de Jeugdwet ook aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen) is de bedoeling om de volgende normen te introduceren in de Wibz:

  • Een norm die negatieve gevolgen van tegenstrijdige belangen binnen zorgorganisaties tegen moet gaan.
  • Een norm ter waarborging van de normale marktvoorwaarden bij grotere transacties.
  • Handhaving van het winstuitkeringsverbod voor hoofdaannemers van intramurale Zvw- en Wlz-zorg. 
  • Een wettelijke mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan winstuitkering door onderaannemers in de intramurale zorg. En eenzelfde mogelijkheid voor hoofd- en onderaannemers in de extramurale zorg. Of die voorwaarden er daadwerkelijk komen en welke voorwaarden dat dan zouden zijn, zal per deelsector worden bezien.
  • Mogelijkheden om een Wtza-vergunning in te trekken of te weigeren worden uitgebreid.
  • Schrapping van de goedkeuringsbevoegdheden van het College Sanering Zorginstellingen bij vervreemding van vastgoed. 

Al met al worden we hier nog niet veel wijzer van. De belangrijkste conclusie voor mij is een impliciete. De verwijzing naar “handhaving” van het winstuitkeringsverbod voor hoofdaannemers van intramurale Zvw- en Wlz-zorg enerzijds en de stelling dat er wettelijke mogelijkheden komen voor onderaannemers anderzijds, bevestigt impliciet dat de huidige ontwijkingsconstructies voor het verbod op winstuitkering legaal zijn volgens VWS. 

Dat is op zich al wel eens eerder door de Minister op andere wijze gezegd, maar nog niet sinds de inwerkingtreding van de WTZa dit jaar. Die nieuwe wet heeft – ondanks alle ingewikkelde toelichtingen van de Minister over lege hulzen en onderaannemers – dus inderdaad niks gewijzigd aan de reikwijdte van het verbod op winstuitkering.